dilluns, 18 de febrer del 2013

Text refós del POUM, penúltima estació?


El passat 15 de febrer a dos quarts de dues del migdia, hora poc afortunada al nostre entendre per passar per Ple qualsevol  tramitació del POUM, es va aprovar el text refós amb 14 vots a favor (equip de govern, Entesa i PP) i dues abstencions (ERC).

Fem memòria:

Març 2005. Aprovació de l’avantprojecte del POUM.

Maig 2006. Aprovació inicial del POUM, amb el plantejament de construcció de 4.141 habitatges nous.

Març 2007. Aprovació text refós.

Desembre 2008. Aprovació del nou avantprojecte del POUM. Obertura d’un gran pla de participació ciutadana amb 59 reunions i amb el recull de 44 sugeriments.

Setembre 2009. Segona aprovació inicial del POUM, amb 45 dies d’exposició pública, amb presentació de 175 al·legacions (76 amb el mateix redactat) de les que se’n van estimar 52.
Entrada en vigor de la llei 26/2009, amb la qual canvien els paràmetres alhora d’establir convenis urbanístics, i per tant dels 36 convenis signats, 22 es desestimen i en queden 14 d’aprovats. A data de febrer de 2013, i definitivament, en queden 11 d’aprovats.

Febrer 2011. Entra a l’Ajuntament l’informe de la Oficina Antifrau en que exculpa de qualsevol fet irregular al regidor i alcalde denunciats pels grups municipals de CiU i PSC-PSOE.

24 de març 2011. Aprovació provisional del POUM. Paral·lelament havíem tingut converses amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat per consensuar diferents aspectes del POUM.
Un cop aprovat provisionalment el POUM, s’envia a la Comissió d’Urbanisme i aquesta emet un informe de 79 pàgines i que en la valoració inicial de l’expedient del POUM diu el següent:

“Havent vist i analitzat la proposta , tot i tenir en compte que les preexistències actuals d’uns assentaments urbans, sobretot pel que respecta al teixit urbà d’Empuriabrava, envoltats d’uns espais no edificables, clarament protegits, configuren un model poc adequat als criteris urbanístics actualment vigents, la voluntat del Pla, d’oferir uns criteris i unes estratègies, que suposen configurar un nou model d’ocupació de sòl que eviti la dispersió en el territori, afavoreixi la cohesió social i es consolidi com un model globalment eficient es considera adequada. 
A més a més, tant pel que fa als terrenys classificats de sòl no urbanitzables, com en gran part dels espais que es classifiquen de sòl urbanitzable, s’observa la clara voluntat de fixar els mecanismes per a preservar els valors paisatgístics d’interès especial, natural, ecològic, i en alguns cassos d’alt valor agrícola, dels espais que configuren la zona humida dels Aiguamolls de l’Empordà i tota la seva àrea d’influència“

Els acords de la Comissió d’Urbanisme són suspendre l’aprovació definitiva i supeditar-lo a la presentació d’un text refós. A més, posa una sèrie de condicionants:

Cal obtenir set nous informes.
Demanen dues modificacions o incorporacions als sistemes.
En el sòl urbà consolidat, fan vuit consideracions de caràcter tècnic a incorporar.
En el sòl urbà no consolidat  i/o actuacions en el sòl urbà fan cinc consideracions a tenir en compte.
En les actuacions aïllades en el sòl urbà demanen una modificació i una recomanació.
En els plans especials fan tres consideracions a tenir en compte.
En el sòl no urbanitzable fan set consideracions.
En la documentació del pla, en els aspectes normatius, detecten set errades materials a rectificar.

Una vegada resoltes totes aquestes consideracions es proposa al Ple del dia 15 l’aprovació del text refós, amb les que volem fer les següents observacions:

El canvi més important respecte a l’aprovació provisional és en el Pla Parcial Urbanístic PPU-4  “Les Calandrieres”, ja que la part discontinua del sector es classifica com a no urbanitzable, seguint les instruccions de la Comissió d’Urbanisme.

Es manté la dàrsena de Flamicell.

El polígon “La Muga Sud” augmenta la edificabilitat (de 110 a 164 habitatges) (4’48 habitatges/Ha. a 5’51 habitatges/Ha.)

Es posposa el vial de darrera dels horts, pendent d’una avaluació d’impacte ambiental.

PMU-7 “Port Moxò” , desapareix el conveni i es marca a la fitxa els sistemes mínims de vials i equipaments (5.192 metres quadrats).

PMU-16 “Mas Llebrer” (El Trabuc), es perd l’oportunitat que el municipi (Empuriabrava en concret) conservin el mas de titularitat municipal.

Apareix a Les Calandrieres una parcel·la de terreny que abans no formava part del polígon, arrel d’un conveni de 2002 que entenem nosaltres del que no es pot atorgar cap compensació i que en data 30/11/2009 ja es va desestimar al·legació al respecte.

Vist tot aquest procés i tenint en compte que el que es proposa és aprovar el text refós que deriva del document d’aprovació provisional al que nosaltres hi vam votar a favor, i vist que hi ha aspectes del document del text refós que no ens satisfan com s’han resolt per part de l’actual equip de govern (el més important el tema del Mas Llebrer) el nostre vot va ser el d’abstenció.

Ara s’obrirà un període d’exposició pública, on es podran fer al·legacions. Si no hi ha cap al·legació que modifiqui substancialment el document s’enviarà a la comissió d’urbanisme per tal que en faci l’aprovació definitiva. Si s’acceptés alguna al·legació que modifiqués substancialment el document, hauria de passar altra vegada pel Ple de l’ajuntament.

De totes maneres, tot i que no ens acaba de convèncer del tot, sí que volem manifestar que aquest document del POUM ens satisfà molt més que el que varen presentar l’equip de govern del 2003 al 2007. Creiem que va valdre la pena l’esforç fet pel nostre equip de govern (2007-2011) i pel nostre grup municipal en concret. Es tracta d’un planejament de municipi molt més acurat, respectuós amb al medi ambient, i d’un creixement més moderat (2.408 habitatges nous a construir).